Projekt Mera tall producerar filmer

Mera tall är ett samarbetsprojekt där Svenska Jägareförbundet deltar tillsammans med aktörer från framförallt skogsbruket. Projektet syftar, precis som man hör på namnet till att få mer tall i våra skogar.

2020-12-03 – Forskningsstudier visar att för att minska betesskador på skog är korrekt ståndortsanpassning den enskilt viktigaste faktorn. På många marker lämpliga för tall står det idag gran, vilket hämmar både produktionen och ger viltet mindre foder, säger Johan Stedt, jaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet.

I projektet arbetar man även för att få balans mellan vilttillgång och fodertillgång och då är en viktig faktor att inkludera alla hjortdjur, inte bara älgen. Arbetsmetoden Mera tall har använts under flera år i delar av Småland, Sörmland och Örebro län. Den går ut på att mötas och utifrån lokala fakta diskutera hur sambandet mellan skog och vilt fungerar. På så sätt kan jägare och markägare komma till en god samsyn kring skogsskötsel och förvaltning av vilt. I dialog kan parterna komma fram till lokala lösningar på hur förvaltningen av hjortdjur och skogsproduktion kan samsas. Nu har projektet Mera tall inom Sörmland/Örebro har tagit fram sex filmer.

Filmerna är korta introduktioner till olika delar inom arbetsmetoden och kan med fördel användas som inledning på ett möte eller en digital träff. I filmerna delar olika sakkunniga med sig av sina kunskaper om allt från olika sätt att föryngra tall till vad hjortdjuren äter, säger Johan Stedt, jaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet.

Länk för att Se filmerna här!

Kontaktpersoner i Svenska Jägareförbundet för Mera tall-projektet:
Hans Johansson, representant i styrgruppen hans.johansson@jagareforbundet.se

010-5847653 Johan Stedt, representant i arbetsgruppen johan.stedt@jagareforbundet.se 010-5847668

Pandemin stoppade samverkan i Blekinges Jägarorganisation.

Tanken är att varje Jaktvårdskrets skall vara värd på "hemmanplan" och initiativ har kommit från Länsföreningen Jägareförbundet Blekinge efter träffen med Ronneby som värd.

Olofströms Äsko/Kronsko 50301 har planerat Digital träff med SLU Fredrik Widemo och Jesper Einarsson från Svenska Jägareförbundet och kanske kan vi genomföra trots allt år 2021 med Olofström som värdar. Vi hade förberett och planerat detta med Viltsamordnare, Södra Regionen hos Södra Skogsägarna, Blekinges Jaktvårdskonsulent och styrlelsen i Olofströms Äsko/Kronsko 50301. Skulle ägt rum på Samrådsmöte 2020. 

Kretssammankomst Ronneby 2019 foderdiskussion.

2019 Ronneby Blekinge

Trötta ben hos Länsordförande i Blekinge och en skön sten i tallplantering.

Fårull i topparna, ingen betning av klövdjuren.

Markägaren berättar om projektet med fårull, intresserade förtroendevalda Jägare/markägare lyssnar.

Obetade tall-plantor med fårull i topparna.