Från 2020-06-01 skall alla förändringar eller tillägg skall det skickas elektroniskt till e-post asko50301@gmail.com  Jaktintyg hittar du under blanketter, skicka även med karta på fastighet/er som det gäller.

Avgifter Olofströms Äsko/Kronsko 50301. Organisationsnummer 8025277826

Administrationsavgift per Jaktlag 150 kr, Fällavgift 1000 kr- vuxen älg, Fällavgift 100 kr - kalv, Bankgiro 5077-5956

Lokala Nyheter och Information

Olofströms Äsko/Kronsko 50301, Älgjakten i skötselområdet börjar 2:a Måndagen i oktober år 2020.

Beslut i styrelsen 20200629 att skapa Informationssida till ingående Jaktlag.

Inslaget börjar på 49:16, så du kan flytta fram själv.

Jakttidsberedningen och Klövviltsförvaltning, lyssna på inslag i Radio Blekinge sänt 25 juni 2020

Uttalande från Länsföreningen och representant för Naturvårdsverket. 

Lyssna på intervju från Blekingejägare och representant från Naturvårdsverket.

Inslaget börjar på 49:16, så du kan flytta fram själv.

Statistik från Team för Åldersbestämning

Jag är ett stycke. Klicka här för att lägga till din egen text och redigera mig. Jag är ett jättebra ställe för dig att berätta din historia på så att dina besökare kan få veta lite mer om dig.

Åldersbestämning Älg jaktåret 2019 sammanställd.

Vi hälsar ovanstående Jaktlag med godkända fastigheter av Länsstyrelsen inför jaktstart till Hösten 2020.

Beslut i Olofströms Äsko/Kronsko 50301 startdag för Älgjakten år 2020

Älgjakten i Olofströms Äsko/Kronsko 50301 startar 2:a måndagen i oktober. Styrelsen återkommer efter nytt styrelsemöte med tilldelningsmodell och regler för älgjakten samt 3-års tilldelning.

Brev om inställt årsmöte och vad det innebär. Brevet som skickades ut 2020-03-08 skulle de jaktlag som röstade nej inkomma inom 5 dagar till utställaren av förslaget. Inget Jaktlag röstade Nej.

Registrerade jaktledare i Olofströms Äsko/Kronsko 50301 fick information via utskick genom Viltdata. Länk till innehåll i utskickat dokument.

Förvaltning av Viltstammar, stor kunskap finns i Jägarekåren och i befintlig organisation.

Statistik Älgavskjutning och övrig dödlighet Älg och Kronhjort.

Vår skötselplan är "Grön" vad gäller avskjutning i skötselområdet. Avskjutning kalv 61%, tjur 23% och hondjur 14%.
Se övrig statistik för Älg 2019 under rubriken Älg. 

Se statistik för Kronhjort 2019 under rubriken Kronhjort.

  

Rapporterade Älgobservationer i Olofströms Äsko/Kronsko 50301

Obs - per mantimme älg i skötselområdet år 2019.

Älgjägarna har rapporterat 7 863 mantimmar och antal observationer är 432 stycken obs/tim 0,0549. Älgobsen är ett viktigt underlag för bedömning och kommande skötselplan tillsammans med lokal kunskap. 

Se sammanställd statistik under fliken ÄLG. 

Årsmötet får ta ställning till vissa datum. Klicka på bilden så expanderar den och spara ner den på din dator eller visa på din mobil hos ditt jaktlag.

Vad är Adaptiv Förvaltning

Adaptiv förvaltning i Olofströms Äsko/Kronsko 50301

Utskick till Jaktlagen i Äsko/Kronsko 50301 görs via Viltdata.

Filmer om spillingsinventering se meny Statistik

Förra årets spillningsinventering i Äsko/Kronsko 50301 inte sammanställd och i vår är det försent att utföra inventeringen. Vi skall ta en diskussion i skötselområdet om det finns någon som vill ansvara för sammanställning utanför styrelsen. Är du intresserad och har lite IT-Kunskap kontakta någon i styrelsen. 

Länk till instruktionsfilmer.

 

Harasjömåla Bild 1 från upphittat Hondjur.

Harasjömåla Bild 2 upphittat hondjur.

Älg hondjur som hittades i Harasjömåla 2020-04-12

Har idag försökt att åldersbestämma den döda älgen från Harasjömåla Södra. Av tandslitage framgår det att älgen inte är ett ungdjur.  Tandsedmentetet var så brunmelarat att det inte gick att hitta några ålderringar. Kan vara så att det försvinner när älgen ligger och ruttnar. Sänder med några bilder på tandgarnityret. Har även talat med Äskots åldersbedömare om tjuren från i höstas. Dom kunde inte heller avläsa någon ålder på tjuren, han trodde att den hade legat för länge och torkat. Käken var ren och fin men hade legat i mitt pannrum ganska länge. Så göra käken ren och sen frysa in den är nog det bästa att göra i fortsättningen. 
Teamet som jobbar i Olofströms Äsko/Kronsko 50301 med åldersbedömning återkommer med information innan jakten till hösten. 
S-E Harrysson 

Viltolycka och övrig dödlighet i Äsko/Kronsko 50301

Olofströms Äsko/Kronsko 50301

Vi skall försöka få utdrag från NVR som vi fick förra året. Det som rapporteras här är rapporter från Jägare i skötselområdet till styrelsemedlem och vi dokumenterar i dokumentdatabas.

2020-02-27 Viltolycka Dalanshult Älg Hondjur (2 foster i älgen).

2020-04-08 Viltolycka Rönås Älg Hondjur. 

2020-04-12 Övrig Dödsorsak Älg Hondjur hittad i Harasjömåla.

 

Styrelsemöte Olofströms Äsko/Kronsko 50301 8 april Audio-möte

Styrelsemöte Olofströms Äsko/Kronsko 50301 8 april 2020 klockan 18.30-20.30.
Plats Audio-möte
Kallade: Lars-Peter Runeson, Lars Johansson, Ola Hessbo, Michael Björkman, Mårten Eriksson, Gert-Ove Åkesson, Valter Svensson

Förslag till Dagordning

1. Mötets öppnande.

2. Godkännande av Dagordning

3. Föregående Protokoll

4. Brev om inställt årsmöte och vad det innebär

5. Spillningsinventering (Trevlig samvaro, Handslaget )

6. Avstämning fastigheter skickat till Länsstyrelsen

7. Tilldelningsmodell höstens Älgjakt

8. Strategi/Påverkan av Viltstammar/skogen olika styrgrupper 
            Viltstammar i Balans 2.0/ (mail och pdf-dokument)
            Jägareförbundets Förvaltningskurs  
            Remiss Skånsk Skogsstrategi  

9. Övrigt

Rådjuren tillhör Vår Fauna.

Kronhjort finns i södra Olofströms Kommun och Vildsvinen överallt.

Dovhjorten flerartsförvaltning?

Kontakta någon av ovanstående för avlämning av käke för åldersbedömning.

Den svenska älgstammen är satt under hård press!

Förenklat så effektiveras skogsbruket, älgens naturliga föda minskar och myndigheterna vill betämma mer. Älgen skall förvaltas lokalt, inte genom beslut i Stockholm... 

Läs hela artikeln

Tall-Plantering med fårull i toppen, foto från kretssamverkan i Blekinge.

Har Skogsstyrelsen räknat fel på flera miljarder?

Skogsstyrelsen påstår i en rapport till regeringen att viltet orsakar skador på skogen för 7,2 miljarder kronor. – Vi har granskat rapporten och hittat sådana felaktigheter och tvivelaktiga antaganden att rapporten måste göras om, säger generalsekreterare Bo Sköld.

Läs rapporten och förklaring på felräkning!

Rapport från SVA angående upphittade älgen i Dalanshult 2019-12-13

Exempelbild från e-kursen...

Kort utdrag från förvaltningskursen, var med och påverka i Olofströms Äsko/Kronsko 50301.

Fördelaktigt med hög reproduktion Om älgstammen har hög reproduktion (många kalvar som föds) så kan vi ha ett högre jaktuttag vid en given vinterstam, eller omvänt, en lägre vinterstam vid ett givet uttag.

För att reproduktionen ska bli hög så krävs att hondjuren är i rätt åldersintervall och i god kondition och att det finns en tillräcklig andel vuxna tjurar. Många vuxna tjurar innebär inte bara att fler kvigor blir betäckta utan också att övriga hondjur i högre utsträckning betäcks vid första brunsten. Detta ger större årskalvar…

Diskussions-exempel:
Med rätt sammansättning i älgstammen behöver vi inte flytta fram jaktstarten utan kan göra som övriga Sverige starta 2:a måndagen i oktober!?

Styrelsen + några intresserade skall läsa Förvaltningskursen, kursen är en gratis E-kurs och efter följer 1–2 tillfällen med diskussion om förvaltningsfrågor. Är du Jägare/Markägare på marker i Olofströms Äsko använd kontaktformuläret på webben och uppge namn, e-post och skriver i meddelande att du vill läsa E-kursen och vara med på  diskussioner så kommer det en länk så du kan börja läsa. Genom att vi anmäler kan vi bjuda in möteskvällar.  

 

Kurs på Blekinge Hjort med Jonas Malmsten från SVA(Mitten i grönt)

Jonas Kromnow från Länsstyrelsen, Mikael Esse och Jonas Malmsten från SVA diskuterar.

Tjänlighets-bedömning av älg och vilt "Ätas eller inte ätas"

Jägare från Blekinges Älgskötselområden har varit på utbildning med Jonas Malmsten från SVA. Jonas Kromnow från Länsstyrelsen samordnade utbildningen och mer information kommer efter styrelsemöte i skötselområdet 2019-10-07.

Välkommen till Olofströms Skötselområde för Älg och Kronhjort

Vi har startat en ny webb-plats för Äsko/Kronsko 50301 skötselområde för Älg och Kronhjort. Ett Jaktområde med tillräckligt storlek för att bära en egen älgstam. Frivillig sammanslutning av Jaktlag för förvaltningsområde för Älg och Kronhjort som omfattar cirka 33 000 hektar.

Styrelsebeslut 2019-10-08. 

Vi planerar stänga ner den gamla när vi flyttat över information som behöver sparas.