Avgifter, Organisationsnummer, bankgiro, Administrationsavgift, fällavgift hittar du på startsidan.

Information om Älgjakten i Olofströms Äsko/Kronsko 50301

På förekommen anledning kommer ingen uppdaterad avskjutnings-information från älgjakten innan styrelsemöte den 21 januari. Information har skickats ut till alla Jaktlag om att slutrapportera i Viltdata, betala fällavgift och vissa jaktlag har inte betalat administrationsavgift (samma som medlemsavgift) föregående år.

Kontrollera i ert jaktlag med jaktledare och rapportör så allt är klart till den 21 januari. Låt oss slippa sitta och kontrollera om alla har betalat och rapporterat, önskeläget är att alla jaktlag sköter sina åtagande. Skall det finnas en styrelse får vi alla skärpa till oss och lyssna på varandra internt. Är man inte nöjd med något kan man diskutera och be styrelsemedlemmar föra fram synpunkter eller skriva motioner till årsmötet eller inte deltaga med fastighet/er i skötselområdet.

När vi sammanställt och styrelsebeslut är fattat uppdaterar vi med uppgifter om avskjutning och övrig information från styrelsemötet. Vill ni att valda ledamöter skall vara kvar efter årsmötet vill vi att alla ställer upp för varandra. Vi skall alla hjälpa till så vi får ordning och reda samt trivsel när vi träffas på möten och jakt i skogen.

Ordförande i Olofströms Äsko/Kronsko 50301

Kontakta någon av ovanstående för avlämning av käke för åldersbedömning.

Lägesrapport 2019-12-30 avskjutning älg i Olofströms Äsko/Kronsko 50301

Förvaltning enligt skötselplan och nuvarande avskjutning.

Förtydligande: - Älgkalv lovlig t.o.m. 4 januari 2020

Skötselplan 2019 och minskning av älgstammen i skötselområdet.

Avskjutningsregler Älg Jaktåret 2019

Dag 1-5 Lovligt:

Kvoten på 6 tjurar med 7 taggar eller fler är nu fylld.

Fr.o.m 28/10 är endast tjurar med 0-3 taggar lovliga.  I övrigt enligt tilldelning och avskjutningsregler.
Tagg-räkning ”Den sidan som är mot skytten räknas!” (Styrelsebeslut 2019-10-07)

Hondjur: Kvigor/Ensamma hondjur (5 dagar)

Kalv: Dubbelkalv, 5 dagar

Hondjur: Ekipage ko med enkelkalv fredad.

Från dag 6 gäller följande:

Vuxna hondjur fredade.

Alla kalvar lovliga.

Kvotering på din tre-års tilldelning.

Avlysningjakt!

Rapportera fälld älg i Viltdata innan klockan 20.00!

Avskjutningsregler skickas till varje Jaktlag (Jaktledare och rapportör) via Viltdata.

Viktig information inför 2019 års älgjakt.

Styrelsen beslutar och meddelar följande:

• Under älgmöte 2019 uppkom frågeställning om beräkning av taggar på älgtjur i förhållande till avskjutningsregler. Styrelsen fick i uppdrag att bereda ärendet och fatta beslut.
Beräkning av taggar ska göras av den hornsida som är mot skytten och gånger 2.

• Horn på tjur som inte överstiger 5 cm (från rosenkrans till spets) ska ej bedömas som felskjutning om detta strider mot tilldelningsbeslut. Jaktlag kan med bild (måttband på horn) skicka till någon i styrelse för att få direkt bedömning.

• Älgkalv som understiger 40 kg slaktvikt ska ej avräknas på tilldelning. Fällavgift ska betalas. Djuret behålls av jaktlaget. 

• Vuxen Älg som understiger 80 kg slaktvikt ska ej avräknas på tilldelning. Fällavgift ska betalas för vuxet djur. Djuret behålls av jaktlaget. 

(Kalv under 40 kg, Vuxen under 80 kg) ta bild på djuret samt kontakta någon i styrelsen

Styrelsen

 

Viltdata, Avskjutning, Viltolyckor och Skogsskador

Summering efter 9 dagars jakt. Jaktlagen i Olofström har kunskap om älgstammen, duktiga på att uppdatera Viltdata och bra kommunikation gör att vi skall lyckas. Vi skall tänka på älgstammen och inte missbruka systemet i skötselområdet genom att dela upp i små delområden, styrelsen skall göra en översyn och åtgärda. Pågår samtal att få hjälp av skogs-tjänstemän som skall hjälpa skötselområdet bedöma eventuella skogsskador, behandlas i styrelsen på kommande styrelsemöte.  

Tilldelning Älg i Olofströms Äsko/Kronsko 50301

Årets Älgjakt startar 26 oktober

Eftersom det tllämpas avlysningsjakt enligt pågående matris kan vi inte skriva när den slutar. Se avskjutningsregler.

Instruktion som jaktlagets Rapportör följer vid rapportering i Viltdata