Alla förändringar eller tillägg skall det skickas elektroniskt till e-post asko50301@gmail.com  Jaktintyg hittar du under blanketter, skicka även med karta på fastighet/er som det gäller.

Avgifter Olofströms Äsko/Kronsko 50301. Organisationsnummer 8025277826

Medlemsavgift per Jaktlag 400 kr, Fällavgift 1000 kr- vuxen älg, Fällavgift 100 kr - kalv, Bankgiro 5077-5956

Lokala Nyheter och Information

Regler på vår webb i skötselområdet gäller för årets Jakt på Älg och Kronhjort.

Observerad Älg i trakten kring Kåraboda. Foto Oscar Carleke. Älgen nu avlivad i Björkefall. Se länk SVA Vilt.

Magert hondjur kring Kåraboda och är nu avlivat av Jaktlag Björkefall!

Vi har skickat huvudet till SVA och bilder på avlivade älgen finns under Länk SVA Vilt och bad veterinärer på SVA kommentera bilderna de ser och dom gör även åldersbedömningen.

24 sep observerades älgen och i legan fanns "tunn rinnande avföring" men ingen älg var synlig vid ankomst till Betlehems vägen intill Kaffasjön. Början av oktober hade älghund ståndskall och Jägaren var 5 meter från den magra älgen när foto togs. Om älgen visar sig igen skall den avlivas. SVA är intresserad att göra CWD-undersökning. (Avliva den inte med skott i huvudet för hjärnstammen skall användas för provtagning.) Kontakta någon i styrelsen när ni avlivat älgen eller hittar den död. Tidigare i år har en död älg hittats mellan Väghult och Dalanshult och  förra året hittades ett hondjur i Dalanshult. 

Finns en sida som heter SVA Vilt och där finns mer information.

Delar av programmet var inplanerat på samrådsmöte i Olofström Äsko/Kronsko 50301 före Pandemin. Nu går inbjudan där alla Blekinges Jägare, Markägare och övriga intresserade kan anmäla sig.

Flerartsförvaltning Klövvilt Älg, Rådjur, Kronhjort och Dovhjort

Alla vuxna älgar i Olofströms Äsko/Kronsko 50301 Fredade med ett undantag!

Enbart älgkalv är lovlig från den 25 oktober i Olofströms Äsko/Kronsko 50301.

Rapportera i Viltdata efter varje jaktdag senast 20.00.

Avlivningstillstånd på magert hondjur i Kåraboda/Bengtsboda gäller fortfarande!

Kronhjort fortfarande lovlig.

Styrelsen

6 stycken Älgtjurar med mer 7 taggar är skjutna, den största med 18 taggar.

Hantering av käke från skjuten älg.

Frys älg-käken från skjutet djur (vuxen) och kontakta ansvariga för åldersbedömning snarast.

Observera att sämst är att rengöra och
”lägga käken i pannrummet då ”segmenten” i käken torkar ut och det går inte att analysera åldern på djuret.

Måndagen den 11 oktober startade Älgjakten i Olofström i Sveriges Sydligaste Vildmark

Olofströms skötselområde för Älg och Kronhjort är en frivillig sammanslutning av jaktlag. Vi har även cirka 60 markägare som är aktiva Jägare och medverkar i besluten för Jakten. Området är på 30 000 hektar med 90 jaktlag som samverkar i beslut med att förvalta lokala älg- och Kronhjortsstammen.

 

Älgtilldelning i Olofströms Äsko/Kronsko 50301

Jaktorganisation i Olofström har byggt upp Viltdata där varje jaktlag har Jaktledare och Rapportör har id för inloggning och kan rapportera samt ta fram statistik.

Några Älg-jaktslag undrar på sin kvotering och vad som gäller för premiären 11 oktober.

Jaktlagets Rapportör eller Jaktledare kan kontrollera för ert Jaktlag. Årets Älgtilldelning skickades ut till alla Jaktlag Augusti 2021.

Avskjutningsmatris, Du kan kontrollera vad ert Jaktlag har kvar att skjuta i kvoterad tilldelning Vuxna älgar.

Se instruktion för Viltdata.

Det har kommit frågor via mejl till Olofströms Äsko/Kronsko.

Information
Vi har svarat på frågor som skickats till asko50301@gmail.com. Vi har skapat en sida som heter Frågor-Svar. Klickar du på MER dyker visas sidan med frågor och Svar.

 

Samlingsdokument för Årets Älgjakt och regler nedan i Olofströms Skötselområde för Älg och Kronhjort!

Samlingsdokument bortplockat 2021-10-13 med anledning att  jakten är igång. Följ uppdateringar på webb för aktuell information. 

Se sida för statistik och instruktioner för Viltdata

Nätverk för Kvinnliga Jägare uppstartat i Olofström

Avskjutnings-Regler för årets jakt inom Olofströms Äsko/Kronsko 50301

Meny på startsidan finns en flik för Älg och en för Kronhjort Där hittar du  Regler för årets Jakt 2021 - 2022.

 

Kon böjer ner tall-grenen till kalven och med högre kalvavskjutning blir det mindre skogsskador.

Strategi i vår avskjutningsplan

Vårt mål med förvaltningen är en låg vinterstam med kvalitativa djur med hög medelålder och inriktar avskjutningen på kalv. Vi har jobbat under en lång tid med förvaltning och sedan många år skjuter omkring 50 älgar och nu skjuts en hel del tjurar med skovelhorn. Rapport om viltolyckor får vi från NVR som är med i vår förvaltningplan. Genom hög kalvavskjutning blir det mindre unga djur som stöts bort på våren för att leta nya revir och med automatik mindre viltolyckor.

Prover från Älg i Dalanshult skickade för CWD-analys 2019.

Avliva aldrig en Älg i huvudet om den skall skickas till SVA. Är det CWD skall hjärnstammen analyseras.

Se länk SVA Vilt på vår webb. Vi kontakt med SVA är dom intresserade att få in misstänkta prover. Kontakta någon i styrelsen via telefon eller Jourhavande Jägare på telefon 070-379 93 73 om ni ser eller hittar en död älg. Se mer information på länken nedan.

SVA Vilt 

Älg hittad död 18 augusti mellan Väghult och Dalanshult och 24 september ny observation av älg

Intill Betlehemsvägen observerades älg som låg i en pelarsal av granar när Inge körde förbi på 20 meters håll 2 gånger med 4-hjuling. Den verkade ligga onormalt snett med bakdelen. En "konstig" älg hade tidigare observerat i Bengtsboda ca 1 km från den nya observationen. Var på plats tillsammans med Inge 1 timme efter observationen intill Betlehemsvägen. Körde in mot Kaffasjön och när vi kom fram cirka 200 m från sjön hittade vi legan men älgen fanns inte att hitta när vi körde runt i "Pelarsalen av granar" grannfastighet. Vi spårade älgen från legan där det även fanns "tunn rinnande avföring" men ingen älg var synlig. Hade pratat med SVA innan jag körde dit och dom var intresserade av CWD-undersökning vilket innebär att man plockar ut hjärnstammen samt körtlar som sitter i svalget.

Direktlänk till SVA Vilt

Det pågår planering av föreläsning av SLU Fredrik Widemo på Länsplan om klövviltsförvaltning på länsplan som vi i Olofström fick ställa in med anledning av pandemin. Vi har älg, kronhjort, dovhjort och rådjur och alla konkurrerar om samma mat!

Älgobs och spillningsinventering

Alla Jaktlag i vårt skötselområde är enormt duktiga på att lämna in älgobservationer. Vi har över 8000 timmar senaste åren som är registrerats av Jaktlagen i Viltdata och det gör att vi har kontroll på vår lokala älgstam tilldsammans med jaktlagen. Låt oss hjälpas åt och komplettera vår kunskap om älgstammen och utvärdera inventeringen. Instruktioner skall skickas till berörda jaktlag.

Uppstart spillningsinventering 2021

 Äsko 5 03 01 påbörjade spillningsinventering redan 2019. Uppdraget ut till jaktlagen blev tyvärr dåligt mottaget. Endast ca 20 % inkom med svar och redovisning. Alla "pinnar" har en koordinat och detta kommer vi att informera om hur den identifieras om pinnen är försvunnen. Den kan hittas med Google Earth eller om Ni har en Garmin utrustningen till någon jakthund i laget. Vi kommer att skicka ut information till alla jaktlag som är berörda. Har jaktlaget inga ”pinnar” på sin Jaktmark får de inget utskick om inventering. Vi planerar med utbildning till efter årsskiftet för de jaktlag som har problem med inventeringen. I höst skall inventerings-rutor rensas från spillning. Det finns film om spillningsinventering på vår webb för mer information.

Filmer om spillningsinventering

Länk till sida med filmer

Vi återkommer med blankett och mer information till jaktlagen som är berörda.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se telefonnummer till kontaktpersoner i skötselområdet du skall ringa om du skjuter någon hjort.

Avlysningsjakt och avskjutningsbestämmelser för Kronvilt Jaktåret 2021

Se mer information på Olofströms Äsko/Kronsko 50301.

Avlysningsjakt regler och tilldelning hittar du under fliken Kronhjort.

Räkenskapsåret för Olofströms Äsko/Kronsko 50301 börjar 1 april och avlutas sista mars kommande år. Betala i rätt tid så blir bokföringen rätt utan manuell justering för kassören.

Årsavgiften 400 kr för Medlemsskap i Olofströms Äsko/Kronsko 50301 skall betalas in efter årsmötet och före höstmötet

Enligt stadgar ”Årsmöte skall hållas årligen under april månad och älgmöte skall hållas första onsdagen i september månad.”  

 

Inlämnad älgförvaltningsplan Olofströms Äsko/Kronsko 50301

Vi har fått anmärkning från Länsstyrelsen i Blekinge att vi inte har gjort någon spillningsinventering. Styrelsen tillsammans med ingående jaktlag skall försöka åtgärda detta med start i september. Alla Jaktlag i vårt skötselområde är enormt duktiga på att lämna in älgobservationer vi har över 8000 timmar som är registrerats via Viltdata och det gör att vi har kontroll på vår lokala älgstam.

Karta Olofströms skötselområde för Älg och Kronhjort cirka 30 000 hektar. Frivillig sammanslutning av Jaktlag som kommunicerar med markägare. Lokala Jägare har stor kunskap om viltstammarna. Frågan är hur vi möter/kommunicerar marknadsekonomin och uppköp av skogsfastigheter av investerare som hyr ut Jakten till utländska uppköpare.

Spillningsinventering Älg i Olofströms Äsko/Kronsko 50301

Styrelsen behandlade Länsstyrelsen beslut 12 augusti och styrelsen skall diskutera/uppdatera lokal handlingsplan den 24 augusti och skicka ut instruktioner till alla ingående jaktlag (ca 90 jaktlag) som omfattar ca 30 000 hektar (Nästan hela Olofströms Kommun) som ingår Olofströms Skötselområde för Älg och Kronhjort. Skötselområdet är en frivillig sammanslutning av Jaktlag/Markägare som förvaltar älgstammen.

När Jaktlaget registreras i skötselområdet lämnas ett intyg där Markägare och Jakträttsinnehavare undertecknar som innebär att Jaktlaget samarbetar med Markägare. Finns på vår webb under blanketter.

Manual för spillningsinventering

Älgjakten i Olofströms Äsko/Kronsko 50301 börjar 2:a måndagen i oktober

Ingen förändring av starten på Älgjakten i vårt Skötselområde. Brev som är utskickat angående Älgjakten centralt gäller för nästa år. Det är ett försök att få gemensam Älgjaktsstart inom alla Blekinges Älgskötselområde. Årsmötet i Olofströms Älgskötselområde har beslutat att starta jakten efter Älg och Kronhjort 2:a måndagen i oktober.

Foto Kent Lönquist. Flerartsförvaltning och skogen!

Digitalt Samråd i ÄFO (Älgförvaltningsområde) Väst 2021-06-17

Samrådsmötet startar klockan 19.00. 

Protokoll från senaste AFO-möte 2021-04-27.

Olofströms Äsko/Kronsko 50301 skall deltaga i Projekt Mera Tall

Vi kommer deltaga i träff nummer 2.

Agenda 16 juni 2021 kl 10-12
Kort introduktion och presentationMetoden Mera tall – hur funkar det.
Övning och diskussion – vad ska ingå i handlingsplanen, vem gör vad, geografisk avgränsning, mm.
Vägen framåt – fältmöte (slutet aug-början sept).
Kickoff Mera tall - exkursion med inbjudna deltagare och press (innan älgjakten). Övrigt, inklusive utblick 2022

Det finns flera filmer om Projekt MERA TALL

Mer information kommer efter mötet 16 juni. 

Mera tall vill engagera och inspirera fler jägare och skogsägare att samarbeta kring en bra balans mellan skog och vilt.

Länk till filmer på Youtube som beskriver 

Det är fler som ska dela på Fodret.

Alla ingående Äsko föredrog under varje punkt.

Projektet syftar, precis som man hör på namnet till att få mer tall i våra skogar. Foto: Bengt Olsson / Mostphotos

Projekt Tall

Mera tall är ett samarbetsprojekt där Svenska Jägareförbundet deltar tillsammans med aktörer från framförallt skogsbruket.

Klöviltstammar i Samarbete mellan Jägare, Markägare och skogsorganisationer. Adaptiv förvaltning innebär lokal kunskap om viltstammarna.

Tänk på att hålla avstånd!

Jakten och covid-19 - några tips

Hjälp varandra att göra jakten säker – även när det kommer till smittspridning av Covid-19. För att kunna ha en trevlig samvaro och känna sig bekväm i att kunna delta i jakten ger vi här några tips om hur riskerna för smittspridning kan minimeras.

Direktlänk till tips

Förpackning från SVA anlänt Olofström Äsko/kronsko 50301 2020-11-04.

Överenskommelse med representanter från Harasjömåla Jaktlag att skicka hud till SVA för analys. Frankerad förpackning med ifylld remiss lämnas i Receptionen på Harasjömåla Fiskecamping. Avhämtas av Jaktlaget som paketerer huden i förpackningen enligt instruktioner och skickas till SVA för analys. (Huden finns i frysbox hos en av Jägarna söder om Kristianstad.)

För mer information om sjuk älg och foto se länk SVA Vilt  

Lathund till ZOOM "Tekniska Instruktioner steg för steg"

Så här fungerar Zoom klicka på länken och läs innan mötet om du är osäker. Vi har även support från Yrkesakademin i Visby som du kan ring om du behöver support som öppnar 30 min före mötet. Jaktledare och Rappotör får telefonnummer via utskicket i mejl.

Länk till Lathund för ZOOM steg för steg 

 

 

Utskick till Jaktlagen i Äsko/Kronsko 50301 görs via Viltdata.

Filmer om spillingsinventering se meny Statistik

Förra årets spillningsinventering i Äsko/Kronsko 50301 inte sammanställd och i vår är det försent att utföra inventeringen. Vi skall ta en diskussion i skötselområdet om det finns någon som vill ansvara för sammanställning utanför styrelsen. Är du intresserad och har lite IT-Kunskap kontakta någon i styrelsen. 

Länk till instruktionsfilmer.

 

Afrikansk Svinpest och CWD

Här hittar du informattion om bl.a CWD och Afrikansk Svinpest även svar på prover som vi skiackat in tidigare. Vi har inga nya fall 2020.

(Klicka du på MER i huvudmeny finns en flik som heter SVA Vilt där du kan läsa mer om tidigare information.)

Vad är Adaptiv Förvaltning

Adaptiv förvaltning i Olofströms Äsko/Kronsko 50301

Hantering av Skogsskador i Olofströms ÄSKO/Kronsko 50301

Eventuella skogsskador skall anmälas till styrelsen i Olofströms Äsko/Kronsko 50301.
Vi har under en provperiod lokal överenskommelse med skogstjänsteman som hjälper skötselområdet bedöma eventuella skogsskador.

Denna överenskommelse gör att vi hanterar problemen lokalt tillsammans med personer med kunskap om skog.
Bedömer styrelsen att skyddsjakt skall genomföras efter föredragning av Skogsstyrelsen är vår strategi att flera jaktlag involveras.

Olofströms Äsko/Kronsko 50301 år 2021 vid Jaktstart