Avgifter Olofströms Äsko/Kronsko 50301. Organisationsnummer 8025277826

Administrationsavgift per Jaktlag 150 kr, Fällavgift 1000 kr- vuxen älg, Fällavgift 100 kr - kalv, Bankgiro 5077-5956

Lokala Nyheter och Information

Flerartsförvaltning av Klövvilt den 18 mars klockan 18.30 i Kyrkhults Folkets Hus och Samrådsmöte med markägare. Se mer nedan.

Olofströms Äsko/Kronsko 50301 inbjuder till Föredrag och Samrådsmöte 18 mars klockan 18.30 i Kyrkhults Folkets Hus som samplanerats med Viltansvarig hos Södra, Region Syd och Blekinges Jaktvårdskonsulent.

Välkomna till Samrådsmöte mellan älgskötselområde och markägare i Olofströms Kommun. För oss i älgskötselområdet är det viktigt att få in synpunkter från alla markägare för att få underlag till älgskötselplanen som ligger till grund för förvaltningen i vårt område.

Vi börjar med föredrag: Fler arts- och samförvaltning av vilt med Fredrik Widemo från SLU.

Deltar gör även Viltansvarig för Södra Region Syd Per-Arne Karlström och Jaktvårdskonsulent i Blekinge Karin Stoeckmann.

I dag sätts allt mer fokus på fler arts- och samförvaltning av vilt. Flerartsförvaltning innebär att hänsyn tas till att viltarter påverkar varandra, exempelvis genom födokonkurrens. Betestrycket i områden som tidigare endast hyst älg och rådjur kommer exempelvis öka om kronhjort eller dovhjort etablerar sig. Därmed kan det krävas ändrade förvaltningsåtgärder. Behovet av flerartsförvaltning är särskilt stort i Götaland och Svealand. Samförvaltning innebär att flera aktörer förvaltar resurser tillsammans, ofta genom att gemensamt finna avvägningar mellan vilttätheter och betestryck. Eller om man så vill mellan ekosystemtjänster från jakt och från skogsbruk. En ekosystembaserad viltförvaltning utgår typiskt från att man aktivt förvaltar både vilt och fodertillgången.

Dagordning

Vägbeskrivning till Folkets Hus i Kyrkhult

Kan vi förvalta Älg, Kronhjort, Dovhjort och Rådjur! Flerviltsförvaltning klövvilt?

Rådjuren tillhör Vår Fauna.

Kronhjort finns i södra Olofströms Kommun och Vildsvinen överallt.

Dovhjorten flerartsförvaltning?

Kontakta någon av ovanstående för avlämning av käke för åldersbedömning.

Förvaltning av Viltstammar, stor kunskap finns i Jägarekåren och i befintlig organisation.

Årsplanering för Olofströms Äsko/Kronsko 50301

Skötselområdet består av över 90 jaktlag som frivilligt anslutet sig och allt jobb görs ideellt och då måste alla dra sitt strå till stacken och nu får alla inblandade även se till att jaktorganisationen fungerar utan påminnelse. Skriv ut denna och klistra vid vapenskåpet eller där ert jaktlag brukar samlas.

Årsmötet får ta ställning till vissa datum. Klicka på bilden så expanderar den och spara ner den på din dator eller visa på din mobil hos ditt jaktlag.

Älgjakten slut i Olofströms Äsko/Kronsko 50301

Preliminär slutrapport älgjakten och nuvarande avskjutning. Vi väntar på att alla Jaktområden skall slutrapportera. Ytterligare en älg upphittat sista älgjaktsdagen, undersökt 6 januari och det är ett hondjur. 

Vad är Adaptiv Förvaltning

Adaptiv förvaltning i Olofströms Äsko/Kronsko 50301

Bild från Vildsvinskurs år 2015 med representanter från Olofström  som såg beteshögar i hägnet. Idag har utfodring i hägnet upphört! Vildsvin och hjortdjur i hägnet fick karies och djuren blev mer eller mindre sjuka.

Har älgarna avlidet av felaktig utfodring på åtlar eller vad beror det på?

Enligt SVA klarar inte vommen hos älgen att bryta ner innehållet i sockerbetan, matsmältningen fungerar inte. Dessutom är det konstaterat att när sockerbetan ligger ute i minusgrader innehåller vätskan i betan 7 % alkohol.

Det ryktas om att i norra delen förekommer stora högar med sockerbetor! Kan det vara en orsak att vi hittar döda älgar?  

Vi vill därför påpeka att utfodring med betor eller liknande som tippas i stora högar i skogen inte är tillåtet, det är heller inte tillåtet att lägga ut livsmedel som tex bröd och kakor inte ens i små mängder.

Ser ni några högar med sockerbetor meddela Jakträttsinnehavaren eller använd kontaktformulär och skicka mejl om platsen detta förekommer. 

Läs mer på Åtling och utfodring av vild information från Länsstyrelsen i Blekinge som du hittar på startsidan för jaktolofstrom.se.

Den svenska älgstammen är satt under hård press!

Förenklat så effektiveras skogsbruket, älgens naturliga föda minskar och myndigheterna vill betämma mer. Älgen skall förvaltas lokalt, inte genom beslut i Stockholm... 

Läs hela artikeln

Anslutning eller sammanslagning av jaktmarker

Nya jaktlag som önskar att ansluta sina marker till älgskötselområdet skall senast den 31 december året före det året anslutningen avses ske, skriftligen anmäla detta till styrelsen. Gäller även sammanslagning av jaktmarker inom skötselområdet. 

Jaktlagen i Olofström bäst i Blekinge att rapportera i Viltdata med 69 % täckningsgrad!

Tall-Plantering med fårull i toppen, foto från kretssamverkan i Blekinge.

Har Skogsstyrelsen räknat fel på flera miljarder?

Skogsstyrelsen påstår i en rapport till regeringen att viltet orsakar skador på skogen för 7,2 miljarder kronor. – Vi har granskat rapporten och hittat sådana felaktigheter och tvivelaktiga antaganden att rapporten måste göras om, säger generalsekreterare Bo Sköld.

Läs rapporten och förklaring på felräkning!

Rapport från SVA angående upphittade älgen i Dalanshult 2019-12-13

Flera foto skickade till SVA.

Avmagrat dött hondjur hittat av Jaktlag

Jägare kontaktade Skötelomådet angående upphittad älg. Foto och beskrivning skickat till SVA. Vi återkommermed information när vi vet mer.

Vi har skapat en sida som heter SVA Vilt, klickar du på mer på askokronsko50301.se  hittar du sidan med information.

Olofströms Äsko/Kronsko 50301 skickat underlag till SVA

I samarbete med SVA har de delar som behövs för CWD-undersökning lämnat Olofström 2019-11-12 och vi får nu vänta på resultat. Av tänderna att döma var det ingen gammal älg. Älgen hittades i norra delen av kommunen.

Vi återkommer med information när vi fått svar.

Foto Thomas Olsson

Åtling och utfodring av Älg och Vildsvin Information från Länsstyrelsen i Blekinge

Vi har den senaste tiden fått till oss att utfodringen av främst vildsvin ökat. Vi vill därför påpeka att utfodring med betor eller liknande som tippas i stora högar i skogen inte är tillåtet, det är heller inte tillåtet att lägga ut livsmedel som tex bröd och kakor inte ens i små mängder.

Klicka här och läs mera

Jägarskolan i Olofström startar 7 november 2019 Östra Storgatan 34 i Olofström.

Jägarskolan i Olofström startar 7 november 2019

Rapporterade Älgobservationer i Olofströms Äsko/Kronsko 50301

Obs - per mantimme älg i skötselområdet år 2019.

Älgjägarna har rapporterat 5 984 mantimmar och antal observationer är 310 stycken obs/tim 0,0518. Älgobsen är ett viktigt underlag för bedömning och kommande skötselplan tillsammans med lokal kunskap. 

Se sammanställd statistik under fliken ÄLG, observera att år 2019 innehåller endast statistik för 9 dagars jakt. 

Dags att läsa Älgförvaltning!

Älgförvaltning

Nu är det 31 stycken som anmält sig till E-kurs. Är du intresserad och vill vara med använd kontakt-formulär som finns under Styrelse och Roller på startsidan. Vi planerar med 1-3 diskussions-kvällar i Januari-Februari och ta med underlaget till ny 3-årig skötselplan.   

Lägesrapport 2019-11-04 AVSKJUTNING

Älg

Jägarna i Olofströms Äsko/Kronsko 50301 är duktiga att rapportera i Viltdata under älgjakten, 5 921 mantimmar och 310 obervationer rapporterade. Se viltdata för mer information.

Nu är endast tjurar med 0-3 taggar lovliga, hondjursförbud och fri kalvavskjutning inom tilldelningsram. I övrigt enligt tilldelning och avskjutningsregler.

2 älgar inrapporterade med låga vikter vuxen älg vikt 75 kg och en kalv vikt 35 kg.


Se flik Älg för mer information Älgavskjutning och Älgobs uppdaterat

Kronhjort

Se flik Kronhjort för mer information

 

 

Avskjutningsregler Olofströms Äsko/Kronsko 50301

Exempelbild från e-kursen...

Kort utdrag från förvaltningskursen, var med och påverka i Olofströms Äsko/Kronsko 50301.

Fördelaktigt med hög reproduktion Om älgstammen har hög reproduktion (många kalvar som föds) så kan vi ha ett högre jaktuttag vid en given vinterstam, eller omvänt, en lägre vinterstam vid ett givet uttag.

För att reproduktionen ska bli hög så krävs att hondjuren är i rätt åldersintervall och i god kondition och att det finns en tillräcklig andel vuxna tjurar. Många vuxna tjurar innebär inte bara att fler kvigor blir betäckta utan också att övriga hondjur i högre utsträckning betäcks vid första brunsten. Detta ger större årskalvar…

Diskussions-exempel:
Med rätt sammansättning i älgstammen behöver vi inte flytta fram jaktstarten utan kan göra som övriga Sverige starta 2:a måndagen i oktober!?

Styrelsen + några intresserade skall läsa Förvaltningskursen, kursen är en gratis E-kurs och efter följer 1–2 tillfällen med diskussion om förvaltningsfrågor. Är du Jägare/Markägare på marker i Olofströms Äsko använd kontaktformuläret på webben och uppge namn, e-post och skriver i meddelande att du vill läsa E-kursen och vara med på  diskussioner så kommer det en länk så du kan börja läsa. Genom att vi anmäler kan vi bjuda in möteskvällar.  

Länk till kontaktformulär för att anmäla dig till E-kursen. (Anmälan skall göras innan 30 oktober.)

Kurs på Blekinge Hjort med Jonas Malmsten från SVA(Mitten i grönt)

Jonas Kromnow från Länsstyrelsen, Mikael Esse och Jonas Malmsten från SVA diskuterar.

Tjänlighets-bedömning av älg och vilt "Ätas eller inte ätas"

Jägare från Blekinges Älgskötselområden har varit på utbildning med Jonas Malmsten från SVA. Jonas Kromnow från Länsstyrelsen samordnade utbildningen och mer information kommer efter styrelsemöte i skötselområdet 2019-10-07.

Stor Älgtjur observerad mellan Övre Fabriken och och norra viadukten i Olofström.

Den hade bar hud på ryggen och detta har observerats tidgare i skötselområdet. Det finns en flik i menyn som heter SVA Vilt och där finns mer information. Ser ni mera använd kontaktformlär som ni hittar under Styrelse och Roller.

 

Välkommen till Olofströms Skötselområde för Älg och Kronhjort

Vi har startat en ny webb-plats för Äsko/Kronsko 50301 skötselområde för Älg och Kronhjort. Ett Jaktområde med tillräckligt storlek för att bära en egen älgstam. Frivillig sammanslutning av Jaktlag för förvaltningsområde för Älg och Kronhjort som omfattar cirka 33 000 hektar.

Styrelsebeslut 2019-10-08. 

Vi planerar stänga ner den gamla när vi flyttat över information som behöver sparas.